Astrologie

Astrologie of sterrenwichelarij

Astrologie of sterrenwichelarij is een verzamelnaam voor ideeën over het verband tussen het lot van mensen en gebeurtenissen op aarde en de stand van de hemellichamen.

De naam “astrologie” is afgeleid van het Griekse astrologia. Het gaat vooral om de samenhang tussen de bewegingen van de zon, maan en planeten, die in de Oudheid ook als “sterren” werden aangeduid.

De beweging van de zon, maan, planeten en sterren langs de hemel heeft mensen van alle tijden gefascineerd. Men ontdekte regelmaat in deze bewegingen en probeerde die te beschrijven, waarbij niet alleen individuele lichtpunten een naam kregen maar ook schijnbare samenstellingen van die punten, de zogenaamde sterrenbeelden of tekens. Naast het beschrijven van de hemellichamen en hun bewegingen, de astronomie, kende men bij de Babylonië en later bij onder meer de Egyptenaren en Romeinen betekenis toe aan hun posities aan de hemel om bijvoorbeeld de toekomst van de staat, het slagen van de oogst, het stijgen van de Nijl of het lot van een heerser te voorspellen. In de Bijbel treden astrologen op als de Wijzen uit het Oosten. Dat betekent niet dat dit algemeen werd aangehangen in de oudheid.

Het bekendste element van de westerse astrologie is de geboortehoroscoop. Uit de positie van de zon in de dierenriem en van de planeten tijdens de geboorte beweert de astroloog karakter en toekomst van de persoon te kunnen afleiden. De meeste wetenschappers beschouwen astrologie als als bijgeloof en wijzen erop dat bij wetenschappelijk onderzoek niets is gebleken van enige voorspellende waarde van de astrologie. Sinds de jaren dertig van de 20e eeuw is een nieuwe richting in de westerse astrologie ontstaan.

Astrologie heeft zich in verschillende regio’s op de wereld ontwikkeld en tot verschillende stelsels van ideeën geleid, maar het gemeenschappelijke kenmerk was de gedachte dat er een voorspellende invloed uitgaat van de stand van de hemellichamen op het lot van mensen.

 

Dit artikel is door Frank Post geschreven. Je kunt Frank bereiken op onze site onder boxnummer 0119. Het is zeker de moeite waard om eens uitgebreid op jezelf in te gaan. Hierbij kan Frank meer ingaan op persoonlijke aspecten, waardoor je een beter beeld van je persoonlijkheid krijgt. ©2017 Paragnostenlive en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en Paragnostenlive).

Loading…
Share This