De 5 elementen

Net zoals bij de Westerse astrologie, is ook in de Chinese astrologie je sterrenbeeld het belangrijkste onderdeel dat je horoscoop bepaalt.

Maar in de Chinese astrologie is ook het yin-yang principe van invloed. Ook spelen de vijf elementen een rol: metaal, water, hout , aarde en vuur. De vijf elementen worden door de Chinezen gebruikt om het ontstaan van beweging en verandering te verklaren.

Verandering komt er omdat een van deze vijf elementen een invloed heeft op het fundamentele evenwicht tussen Yin en Yang.

  • Aarde (geel) stelt de gelijkheid tussen begin en einde voor. Eerlijkheid, inspannen, vlijtig, stabiliteit, praktisch, betrouwbaar, behoedzaam, tobben Verzorgen en verstikken. Aarde brengt metaal voort;
  • Metaal (wit) staat voor de herfst. Kenmerken: communiceren, melancholie, nostalgie, concentratie, wilskracht. Brengt water voort;
  • Water (blauw) brengt is altijd in beweging, verandert aldoor. Neemt alles op,heel erg gevoelig, prikkelbaar, vriendelijk, sympathiek, overdenkend, overtuigingskracht;
  • Hout (groen) staat voor de lente. Hout heeft water nodig om te groeien. Kenmerken van de Houtmens: expansief, gezellig, sociaal, zinnelijk, vruchtbaar, heeft verbeelding, creatief, idealistisch, medelevend. Hout brengt vuur voort.
  • Vuur (rood) staat voor de zomer, droogte, stof. Is hartstochtelijk,dynamisch, vitaal, passioneel, sprankelend, leiderschap, gressief. En kan aarde voortbrengen

 

 

 

Dit artikel is door Frank Post geschreven. Je kunt Frank bereiken op onze site onder boxnummer 0119. Het is zeker de moeite waard om eens uitgebreid op jezelf in te gaan. Hierbij kan Frank meer ingaan op persoonlijke aspecten, waardoor je een beter beeld van je persoonlijkheid krijgt. ©2017 Paragnostenlive en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en Paragnostenlive).

Loading…
Share This