De 4 elementen

Wat zijn de 4 elementen?

De vier elementen, water, aarde, lucht en vuur, zijn de vier oerprincipes waaruit alles is opgebouwd.

Het zijn de bestanddelen van de ons omringende werkelijkheid, van de Natuur, waar wij ook deel van uitmaken. Het gaat om principes, vier krachten die samen de basis vormen van alles wat er bestaat : aarde, water, lucht en vuur, of anders ook wel materie, gevoel, ratio en daadkracht. Daaruit bestaat alle werkelijkheid alles wat leeft. Ook de mens is samengesteld uit deze principes, op verschillende vlakken, zowel lichamelijk als geestelijk, emotioneel en spiritueel. Daarnaast is er nog een vijfde element, minder bevattelijk, ether genoemd, of ook wel “geest” of “liefde”.

De elementen worden ook ingedeeld in vrouwelijke en mannelijke elementen, ofwel “actieve” en “passieve” elementen, gevende en ontvangende. De mannelijke zijn vuur en lucht, de vrouwelijke zijn aarde en water . Dit betekent niet dat mannen daarom vuriger of rationeler moeten zijn, of dat vrouwen aardser of gevoeliger zijn. Alle mensen hebben de vier elementen in zich.
De elementen uiten zich op alle bestaansniveaus. De materi uiterlijken van de elementen zijn ons natuurlijk het meeste vertrouwd. Ze zijn nodig om te kunnen overleven, ze vervullen de basisbehoeftes van ieder levend wezen. Het vuur houdt ons warm, meestal in de vorm van de zon. Het water stilt onze dorst, de aarde brengt ons voedsel voort en we kunnen slechts enkele minuten zonder lucht.

Aarde

Het element aarde kun je zien als de bruine aarde onder je voeten, Dat waarin alles groeit, waar alles uit voortkomt en naar terugkeert. Maar je kunt het ook grootser opvatten. Dan staat de aarde voor de materi wereld waarin we leven. De aarde als planeet, ons lichaam en de natuur. Dat alles is ook het element aarde. In die betekenis omvat de aarde ook de andere drie elementen. Daarom wordt de aarde weergegeven met het pentagram, een ster met vijf punten. Het pentagram symboliseert de vijf elementen : aarde, water, lucht en vuur, samen met het vijfde element, het omvattende, datgene wat de andere vier samenhoudt : de geest, liefde, energie. Aarde is het stabiele element, staat voor stevigheid, kracht en structuur

Water

Water stroomt en is vloeibaar is veranderlijk, en staat daarmee symbool voor de menselijke gevoelens. Een mens zonder gevoelens verdort. Water geeft leven, maar teveel water kan gaan rotten, denk maar aan planten die teveel water krijgen, een ven, een moeras. Water moet vloeien, stromen. Water doet ons ook denken aan de zee. De zee kan rustig zijn, en is dan iets prachtigs, maar op zeer korte tijd kunnen ook hevige stormen opsteken die levensgevaarlijk zijn voor diegene die zich op zee bevindt. Overstromingen tonen ons de vernietigende krachten van water. Water is een veranderlijk element, en staat voor intuïtie, verbeeldingskracht, gevoeligheid en creativiteit.

Lucht

Lucht is overal waar je maar ook bent, en toch kunnen we het niet zien. Het is beweeglijk en ongrijpbaar net als onze geest. Lucht is het gene wat we inademen, het element waar we zeker niet zonder kunnen , hoewel we alle elementen nodig hebben om te kunnen bestaan . Maar storm kan ook heel erg gevaarlijk zijn .Orkanen en tornado’s tonen de vernietigende krachten van lucht. Lucht staat symbool voor onze ratio, ons denken. Ook taal en communicatie worden met lucht geassocieerd. Lucht voelen we alleen wanneer het beweegt, in de vorm van wind. Net zo is het met onze geest, ons denken, we merken het alleen op wanneer we een gedachte hebben.

Vuur

Vuur kennen we in de vorm van de zon. De zon geeft ons licht en leven, laat alles groeien, geeft ons kracht, maar maakt ook landschappen tot verdroogde woestijnen, kan mensenhuid verbranden. Vuur geeft ons ook warmte, licht en gezelligheid, maar kan ons verschroeien, kan indien het niet onder controle gehouden wordt huizen platbranden. De kracht van de zon laat het graan rijpen,maar een uitbarstende vulkaan kan steden vernietigen. Vuur is de actieve kracht die door elk levend wezen stroomt. De stofwisseling in ons lichaam draagt ook op het ‘verbranden’ van voedingsstoffen.
Vuur is het element van de transformatie : vuur is iets wat energie creeërt door materie in andere materie te veranderen. Vuur staat ook voor passie, levenskracht, actie en daadkracht.

 

Dit artikel is door Frank Post geschreven. Je kunt Frank bereiken op onze site onder boxnummer 0119. Het is zeker de moeite waard om eens uitgebreid op jezelf in te gaan. Hierbij kan Frank meer ingaan op persoonlijke aspecten, waardoor je een beter beeld van je persoonlijkheid krijgt. ©2017 Paragnostenlive en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en Paragnostenlive).

Loading…
Share This